Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A BÁZISINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KERETÉBEN FELAJÁNLOTT JÓ GYAKORLATAINK

Jó gyakorlataink irányultságát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Pedagógiai Programunk, a társadalmi felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységünk (Integrációs Pedagógiai Rendszer/Óvodai fejlesztő program/) és a környezeti nevelés iránti elhivatottságunk határozza meg. Témaheteinkkel, a pedagóguskompetenciák megjelenítésére, valamint tematikus tervek kidolgozására nyújtunk gyakorlatokat.

Nefelejcs nap

Kiválóan megfelelt minősített jó gyakorlat. Május utolsó vasárnapján tartott, egész óvodát érintő, szabadidős tevékenységünk. A családok és az év folyamán kialakított kapcsolatrendszerünk tagjainak bevonásával valósítjuk meg vele pedagógiai feladatainkat. Fontos eleme az apai szerep hangsúlyozása is, amelynek ötletét a közelgő Apák napja jeles nap adta. Kiemelkedő nevelési feladatként az egészséges életmódra nevelés, valamint a szociális fejlesztés valósul meg.

Farsang témahét

Kiválóan megfelelt minősített jó gyakorlat. Egy egész hetet felölelő programsorozat, az egész óvodai közösséget érintő szakmai feladat, amelynek zárásaként, szabadidős tevékenység keretében egy szombat délután várjuk a családokat az óvodába, változatos programokkal. Kiemelt nevelési feladatként a hagyományok ápolása jelenik meg.

Adventi időszak az óvodában

Az első adventi gyertyagyújtástól kezdődően óvodánkban kezdetét veszi a várakozás időszaka. Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektetünk a karácsonyi hagyományok ápolására, az ünnepi hangulat megteremtésére, a szociális érzékenység alakítására, a zene szeretetére nevelésre. Kiemelt nevelési feladatként az érzelmi, közösségi nevelés valósul meg.

„Játékos Húsvétoló” - Húsvéti népszokások témahét

Jó gyakorlatunk változatos módszerekkel újszerű szakmai tartalmakat kínál a Húsvéti ünnep óvodai megvalósításához. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott valamennyi tevékenységi forma megjelenik a gyakorlati alkalmazás megvalósítása során.  A népszokások beágyazódnak a mai gyermekek korába, a népi zenékkel és motívumokkal való ismerkedés elősegíti esztétikai, zenei érzékük fejlődését, alakul viselkedéskultúrájuk.

A kenyér útja

Komplex tevékenység, amely minden életkorú csoportban megvalósítható. A gyermekek megismerkednek a kenyér útjával egészen a búza vetésétől a kenyér sütéséig. Élményszerű tapasztalatokat szereznek a munka folyamatában, új eszközökről szereznek ismereteket, gazdagodik szókincsük, fejlődik szociális képességük, mozgáskoordinációjuk.

Állatok világnapja az óvodában

Több napon keresztül megvalósuló jó gyakorlat, amelyben változatos módon szereznek új ismereteket, valamint rendszerezik a már meglévő tapasztalataikat a gyermekek az állatokról. A tevékenységek során alakulnak helyes magatartási szokásaik, fejlődik kreativitásuk, együttműködő képességük, valamint mozgáskoordinációjuk. Kiemelt nevelési feladatként az értelmi fejlesztés valósul meg. A hét folyamán több alkalom is adódik a családdal való együttműködésre.

Víz világnapja

A víz, mint életelemünk fontosságára hívjuk fel a gyermekek és szülők figyelmét. Többféle tevékenység által tudatosítjuk a gyermekekben a víz jelenlétét mindennapi életünkben. A felsorolt témákat csoportonként dolgozzák fel gyermekeink, majd megismertetik azt egy kiállítás keretében egymással. Lehetőség adódik a kreativitás fejlődésére, kiemelt nevelési feladatként a környezettudatos magatartás alakítása jelenik meg.

Erdei tábor

A nyári időszakban szervezett két hetes jó gyakorlat, melynek résztvevői a természeti környezet iránt fokozottan érdeklődő nagycsoportos gyermekek. Helyszíne a településen található vadászház az erdőben. Élményszerű tapasztalatokkal bővül a gyermekek ismerete a növény és állatvilág témakörében, fejlődik környezettudatos magatartásuk, a természet iránti tiszteletük és mozgásuk.

„Okosító Zene-bona” - Készség-és képességfejlesztés a zenei neveléssel

A jó gyakorlat elemei kiválóan alkalmasak minden korosztály számára, akár a játékidőben végzett differenciált fejlesztésre is. A problémák korai felismerésére, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Komplex fejlesztési lehetőséget hordoz. Magába foglalja a mozgáskoordináció, a térérzékelés, az anyanyelvi nevelés és kommunikáció, a szociális, a kognitív kompetenciák fejlesztését, valamint matematikai tapasztalatokat segítő lehetőségeket is tartalmaz. A zenei nevelés területén nyújt segítséget, valamint az óvodai hangszerek gyakorlati alkalmazására mutat be változatos lehetőségeket.

„Játék, varázslat, csoda …” – Egészséges életmódra nevelés a drámajátékok eszközeivel

Újszerű pedagógiai eljárások alkalmazására ad lehetőséget. Az egészséges életmódra nevelésen belül, az egészséges táplálkozás és a mozgás területén mutat be óvodáskorú gyermekcsoportban is alkalmazható drámapedagógiai módszereket. A tervezett tevékenységek kiválóan alkalmasak a szociális képességek alakítására is, azok átélése hatékonyan befolyásolhatja az óvodapedagógusok közösségformáló attitűdjét is.

Jó gyakorlatainkat változatos, a témához illeszkedő megvalósítási formában mutatjuk be:

 • Szívesen biztosítunk hospitálási lehetőséget óvodánkban. Lehetőség van bemutató foglalkozások megtekintésére a csoportokban, jó gyakorlataink alkalmazásának a megtekintésére.
 • Az érdeklődésre, igényekre való tekintettel elektronikus formában, előadással prezentáljuk programjainkat, jó gyakorlatainkat, az óvodánkban folyó pedagógiai munkát.
 • Hatékony tanulási lehetőségként kezeljük a műhelymunkákon való részvételt, így a bázisintézményi feladatok ellátása során is kiemelt fontosságú hálózati tevékenységként, módszerként tekintünk e szakmai lehetőségre, amelyet szívesen alkalmazunk.
 • Szívesen fogadjuk jeles napi programjainkon, rendezvényeinken azokat az intézményeket, akik úgy érzik, szükségszerű a megújulási folyamat szakmai munkájuk tartalmi elemeiben.

Az óvodai fejlesztő program megvalósítása

Óvodánkban, a társadalmi felzárkóztatás elősegítése érdekében a 2007/2008-as nevelési év óta működtetjük az Integrációs Pedagógiai Rendszert, amelynek kiemelt területeinek gyakorlati megvalósítását készek vagyunk átadni olyan óvodák számára, amelyek az óvodai fejlesztőprogram alapján végeznek intézményükben szakmai tevékenységet. Ilyen irányú pedagógiai tevékenységeinket hospitálás, előadás és műhelymunka keretei között mutatjuk be.

  • Kiemelten kezeljük a következő pedagógiai feladatokat:
   • - állapotfelmérés,
   • - kommunikációs nevelés,
   • - érzelmi nevelés, szocializáció,
   • - egészséges életmódra nevelés,
   • - társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
   • - korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.
  • Pedagógiai tevékenységeinkkel enyhítjük a szociális hátrányokat.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos feladatainkra, kapcsolati hálózatunkat folyamatosan bővítjük.

A külső világ tevékeny megismerése az egészséges életmód alakítása, valamint az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés szemléletében

Óvodánk 2010. óta viseli az Zöld Óvoda címet. Szívesen bemutatjuk az óvodánkban folyó környezeti nevelés lehetőségeit. Évente, nagy sikerrel szervezünk szelektív hulladékgyűjtést, amellyel a környezetvédelem fontosságára hívjuk fel a szülők és a gyermekek figyelmét. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket, napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzés jellemzi. Programjainkba bevonjuk a szülőket, családokat, közvetlen és közvetett partnereinket egyaránt.

A helyszíni látogatások mellett, digitális formában nyújtunk gyakorlati mintákat a sokszínű megvalósításra, valamint segítséget biztosítunk a közvetlen környezet adta lehetőségek beépítésére az érdeklődő intézmények számára.

 

Híreink

Eseménynaptár